Vi går til valg på følgende 10 politiske bud

1) Vi skal si et absolutt nei til bygging på aktiv jordbruksmark, og jobbe for en juridisk bindende markagrense.

2) Vi skal overholde klimaforpliktelsene og gjennomføre den vedtatte kommunale klimaplanen.

3) Vi skal satse på Drammen som kommunesenter og sikre at

Drammen har vekst og utvikling, at det er liv i sentrum og gode forhold for næringsdrivende, at kommunen og byen vokser innenfra og ut.

4) Vi skal redusere byråkrati, sikre lokalt næringsliv og arbeidsplasser gjennom aktiv tilrettelegging, dialog og gode reguleringer. Vi skal utnytte bedre de ressursene som ligger i det flerkulturelle Drammen i forhold til næringsliv og kultur.

5) Vi vil bidra til at kommune og stat bygger nødvendig infrastruktur slik at byen kan vokse og utvikle seg. For eksempel:

Bidra til å lede trafikken utenom sentrumsområdene

Legge til rette med kollektivtraseer og bedre forhold for gående og syklende

Dersom slike prosjekter ikke kan fullfinansieres av fylket eller stat, som veieier, vil vi inngå en dialog om brukerbetaling som i minst mulig grad belaster innbyggerne i Drammen kommune.

6) Vi skal gjennomføre og forsterke den vedtatte sykkelplanen.

7) Vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor inntekter og utgifter står i relasjon.

8) Vi skal følge vedtatte verneplaner for eldre bebyggelse og sikre historiske Drammen. Byutvikling skal skje ved å sikre byens historie og samtidig legge til rette for fremtidig bygging og utvikling.

9) Vi skal satse på kulturlivet. Kommunen skal føre en aktiv politikk for byens kulturliv, idrett og frivillighet.

10) Drammen går inn i en eldrebølge som innebærer at vi må satse sterkt på eldreomsorg fremover. Samtidig må Drammenskolen få mer ressurser til å skape en trygg ramme rundt barns oppvekst og utdanning.

I alle andre saker som omhandler andre prinsipper stiller våre representanter helt fritt.

Mer om Folk i Drammen